Du er her: 

Lokalrådet

Fra borgermøde til udviklingsplan og virkelighed

I 2009 afholdt lokalrådet et borgermøde i forbindelse med udfærdigelse af den første udviklingsplan for sognet. Mødet mundede ud i en lang række gode forslag og mange af ideerne er siden blevet til virkelighed. 

Nyt borgermøde i april 2016

Det går godt i sognet, men et dynamisk samfund har brug for nye input og en videreudvikling af de igangværende aktiviteter. 90 borgere var derfor samlet i april 2016 og igen sprudlede det med holdninger og mange kreative ideer. Alt sammen skal det være med til at gøre Læborg sogn til et godt sted at leve og bo både for nuværende og kommende borgere. Lokalrådet har efterfølgende sammenskrevet borgermødets mange forslag til denne udviklingsplan.

Læborg sogn - et aktivt lokalsamfund med nogle særlige værdier:

Fællesskab

Fordi vi gør tingene sammen og det bliver til noget. Sognets mange foreninger har tradition for at arbejde sammen på tværs.

Nærhed

Fordi mange af sognets 300 familier kender hinanden og lever aktivt med i friskolen, foreningerne, forsamlingshuset og kirken.

Udsyn

Fordi vi er ikke os selv nok. Vi er et åbent lokalsamfund, som er en aktiv medspiller i Vejen Kommune og i verdenen omkring os.

Stilhed

Fordi naturen er lige udenfor døren i Læborg sogn. Naturen giver mulighed for aktivitet - men også stilhed og fordybelse.

Vores tre fokusområder i de kommende år

Fællesskab og nye borgere

Foreningslivet og fællesskabet er én af vores helt stærke sider i Læborg Sogn. Vi har et bredt og meget aktivt foreningsliv.

På trods af et stort engagement er der brug for endnu flere hænder. Og der er brug for at tilflyttere bliver godt og hurtigt integreret i vores fællesskab.
For at kunne bevare vores foreningsliv skal vi udvikle det sammen med tilflyttere.

Natur og fritid

Læborg sogn har alle rammerne for et varieret og aktivt fritidsliv.
Men vi vil gøre det endnu mere attraktivt at være både aktiv og stille i naturen. Og der skal være mulighed for at unge og ældre kan engagere sig i en bred vifte af aktivite-ter med idræt og andre fritidsaktiviteter.


Bosætning og infrastruktur

 • Vi skal have folk til at bygge på de nye byg-gegrunde, vi skal have byggemodnet.
 • Der skal endnu bedre styr på trafikken og vi skal tænke i kreative løsninger i forhold til kollektiv trafik. Større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter i form af flere cykelstier og mere sammenhændende fortove.

 • Forskønnelse der kan være med til at give et mere harmonisk indtryk af sognet.

Vi har sat os følgende mål der skal realiseres i samarbejde med Vejen Kommune, foreningerne, skolen og borgerne:

 • Vi bliver flere indbyggere i sognet.
 • Læborg by giver et kønnere og mere sammenhængende indtryk.
 • De planlagte udstykninger er realiseret, og også med mulighed for lejeboliger.
 • Al gennemkørende tung trafik bliver ledt udenom Læborg og bilerne i byen tvinges til at sænke hastigheden.
 • Multihuset er blevet udvidet og sammenbygget med Friskolen.
 • Området omkring spejderpladsen er blevet udvidet og har fået nye faciliteter, der også kan anvendes af andre naturelskere.
 • Der er opstillet elektronisk info-tavle ved forsamlings-huset.
 • Førstesalen på forsamlingshuset er blevet udnyttet til aktivitetslokale.

På borgermødet fremkom der mange konkrete forslag til realisering af vore mål. Nogle af dem fremgår på næste side.

Stort engagement fremadrettet: vi har arbejdsgrupper der arbejder videre efter borgermødet!
Eksempler på emner der skal konkretiseres:

Fællesskab og nye borgere

 • Elektronisk info-tavle ved forsamlingshuset
 • Ny fælles hjemmeside
 • Velkomstpakke – gratis medlemskab til nye borgere
 • Målbevidst branding af Læborg Sogn
 • Ny arbejdsgruppe: ”Networking”

Natur og fritid

 • Aktive grønne områder (f.eks. ved skolen)
 • Projekter i forbindelse med spejderpladsen
 • Større tilgængelighed til Gammelby Mose
 • Sammenhængende stisystem i sognet

Bosætning og infrastruktur

 • Byggegrunde – også til lejeboliger
 • Tung trafik skal uden om Læborg by
 • Cykelsti (Læborgvej fra skolen og ud til skoven)
 • Hastighedsdæmpning i Læborg by – f.eks. et forhøjet felt mellem kirken og skolen.

Ovennævnte udviklingsplan er udsnit af det, vi gerne vil arbejde med. Et arbejde der skal foregå både i foreningerne, skolen, kirken, i arbejdsgrupperne og i tæt dialog med Vejen Kommune.

Hvis du gerne vil være med i en arbejdsgruppe om ovenstående emner, så henvend dig til Lokalrådets formand.
Formand: Steen Nielsen Mobil 40188179 Mail: steensndamgaard@gmail.com 

Konkrete resultater siden 2009

 • Multihuset er en realitet og benyttes fra morgen til aften
 • Der er etableret friskole med 10 klassetrin (185 elever), børnehave (45 børn) og SFO
 • Borgerne har fået endnu flere muligheder i naturen: mountainbike bane og ridespor
 • Øget trafiksikkerhed: hastigheds begrænsning og forbud mod gennemkørende lastbiler
 • De sidste byggemodnede grunde er solgt

Hvorfor er I flyttet til Læborg og hvad er særligt godt ved at bo her?

”Vi er flyttet fra en gård i Gesten og ville blive i området og Vejen kommune, som vi oplever som en god kommune”
”Vi valgte Læborg især på grund af natur og landlige omgivelser”
”Vi spiller begge golf, så det var et aktiv, at kunne bygge et hus helt tæt på golfbanen”
”Infrastrukturen er rigtig god, man er hurtigt i Vejen”
Jørgen og Lene Pedersen
Tilflytter 2006

Derfor flyttede vi til Læborg i 2014 Kristina, Rene, Eskild (5år) og Alberte (2 år) Læborg Kirkevej 18

”Vi havde bevidst fokus på, at der var en god og driftssikker skole”

”Et kriterie var også, at børnene kunne cykle til skole, til venner og fritidsaktiviteter”

”Det var vigtigt i valget af beliggenhed, at finde en ejendom i naturen med luft og plads til privatliv omkring sig”

”Vi har oplevet et aktivt lokalsamfund med rigtig mange tilbud til fritidsaktiviteter”

Hvorfor Læborg?

Familien flyttede i nyt hus i Læborg i 2004 efter at have søgt byggegrunde i Vejen, Billund og Esbjerg Kommune.

”Læborg ligger tæt på hovedfærdselsårer (tog og bil), hvor du inden for 3 timer kan nå Esbjerg, Køben-havn, Skagen eller Hamborg.”

Efterfølgende har det vist sig, at lokalområ-det er kendetegnet ved:

”Beboere, der er inte-resseret i at udvikle området til fælles bedste.”

”Hjælpsomhed med et godt fællesskab og naboskab.”

”En aktiv friskole med SFO og børnehave, der er en velintegreret bidragsyder til lokal-samfundets behov.”

Finn P Nielsen Tilflytter 2004