Generalforsamlingen 24. februar 2018

Referat af generalforsamlingen d.24.02.2018 i Forsamlingshuset - for 4. gang afholdt som en BORGERDAG - også denne gang med 4 på hinanden følgende generalforsamlinger: Forsamlingshuset - LG&U - Multihuset - Lokalrådet. Desuden havde Menighedsrådet bedt om ordet for en kortere menigheds-meddelelse.

Deltagere: 23 + bestyrelsen (- Lars Friis)

Generalforsamlingen afholdt i flg. vedtægterne.

HC Hansen bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Steen Søndergaard Nielsen
" af stemmetællere: Sanne Ravn, Lisbeth Warming
" af referent: Minna Schousen

2. Formandens beretning vedlagt som bilag 1.
Beretningen taget til efterretning.

3. Regnskabet gennemgået af Lene Pedersen og vedlagt som bilag 2.
Regnskabet taget til efterretning.

4. Budgettet gennemgået og vedlagt som bilag 3.
Budgettet taget til efterretning.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer : HC Hansen, Lene Pedersen, Klaus Erik Knudsen, Hans Lillelund Andersen.
Øvrige medlemmer: Finn Pauli Nielsen og Martin K. Nielsen (begge fra LG&U)
Lars Friis Sørensen og Jacob Schmidt (begge fra VF)

7. Valg af suppleant: Liselotte Hansen
8. Valg af revisor: Frank Barrit, BDO genvalgt.

9. Evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen kl.14.08.

Referat af bestyrelsesmøde d.12.02.18

Afbud: Martin K. Nielsen og Lars Friis.

1. Dagsorden godkendt med tilføjelse til pkt. 4.: Aktionslisten(AL) v. Finn.

2. Referat fra 13.11.17 godkendt.

3. Vedr. bestyrelsens ansvarsforsikring. Se referat fra 13.11.17. - emnet drøftet. Der foretages ikke yderligere fra best. side.
Borgerdag. OK.

4. Forr.udv. - Abb. på NETS er lukket.
Byg.udv. - se AL
Arr.udv. -endnu intet nyt. 
SPon.udv. - arbejdet pågår.
AL: Finn: Hjemmesiden skal bringes i orden. Der foreslås et møde med
Heidi Simonsen(KV-marketing)- Lise Lotte Lund - (evt. Mona Wozny) 
Steen Søndergaard og Lene Pedersen + MS.
Gennemgang af mangellisten for MH - møde fastsættes af EC- HC - Finn og PVS.
Hovedrengøring af MH: 04.08.18.

5. HC kontakter Steen S.(dirigent) og Hans Lillelund (suppl.)

6. Årsrapport gennemgået -Lene - regnskabet underskrevet - sendes til alle.
Saldo pr.12.01.18 : 118.181,50 i plus.
Friskolens ønske om basketkurve udskydes til der er indhentet tilstrækkelige oplysninger - Klaus Erik. Tages op på næste møde.

7. Flg. mødedatoer fastlagt: 09.04.18 best. m. + evt. konst. best.møde
11.06.18
13.08.18
12.11.18
11.02.19
(forslag om BORGERDAG d. 23.02.19)

8. Evt. Finn forslog en "Hall of Fame" - henvendelse til Lokalrådet ang. udformning m.m.

Læborg d.13.02.18
MS